NEWS

Company news, press reports, and more.
2019.01.16
전문출처 : http://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=105988
2019.01.15
전문출처: http://www.pmnews.co.kr/sub_read.html?uid=74973
2019.01.14
전문출처: http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=180048
2019.01.10
전문출처:https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=092&aid=0002154070
2019.01.03
전문출처: http://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=105561
2019.01.03
전문출처: http://www.pmnews.co.kr/sub_read.html?uid=74067#
2018.11.27
전문출처: http://m.gametoc.hankyung.com/news/articleView.html?idxno=49994
2018.11.27
전문출처: http://www.mcnews.co.kr/sub_read.html?uid=64307&section=sc5&section2=%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%A2%85%ED%95%A9#
2018.11.07
제목: 초당 최대 100만 건 거래 가능한 메인넷 개발한 ‘위즈블(WIZBL)’플랫폼 ‘BRTE’에 금융·모바일·공공 분야 등 실제 산업을 접목하는 것이 목표